با ما همراه باشید

منتشر شده

در

آموزش طراحی وب صفرتاده (php – قسمت هفتم)
5 (100%) 5

با سلام در خدمت شما هستیم با آموزش طراحی صفحات وب صفرتاده  قسمت هفتم، ما تا اینجا مختصری از زبان های HTML،CSS،JavaScript رو یاد گرفتیم و الان زمانش رسیده که بریم سراغ زبان برنامه نویسی  PHP با ما همراه باشید.

مقاله‌های مرتبط:

ﻣﻌﺮﻓﻲ PHP

ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﻜﺮﻳﭙﺘﻲ اﭘﻦ ﺳﻮرس (open source) اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب ﺳﺮور ﺑﻪ PHP ﻛﺎر ﻣﻲ رود . ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ (ﺻﻔﺤﺎت اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮور ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع Apache IISﻳﺎ ( HTML ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮدازش ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪ ﺑﺮای PHP ﻣﺮورﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮای ﺻﻔﺤﺎت  php  ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺮور وب ﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف html ﻳﺎ ﺟﺎوا اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ.

PHP   ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Hypertext Preprocessor  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﺮا ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻤﻮس ﻟﺮدورف اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ توسط ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮد .

اوﻟﻴﻦ ﻧﮕﺎرش ﻋﻤﻮﻣﻲ آن در اواﻳﻞ ﺳﺎل 1995 اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم  Personal Home Page Tools  رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن php  ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن C و در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﺎوا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردار اﺳﺖ.

از ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ PHP ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻮﻣﻼ و  وردﭘﺮس و ….اﺷﺎره ﻛﺮد . ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن PHP ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﺮ روز ﻧﻴﺰ به ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ۶۰% از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮور ﻫﺎ ﺑﺎ  PHP ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻳﻜﻲ ﭘﺪﻳﺎ و ﻓﻴﺴﺒﻮک اﺷﺎره ﻛﺮد.

PHP اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را از ﺟﻤﻠﻪ   SqlLite ،MySql،  اوراﻛﻞ، Microsoft، IBM DB2 ،

Sql Server و … را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد .

PHP روی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﻨﺪوز، ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ، ﻳﻮﻧﻴﻜﺲ،  ﻣﻚ و ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﺮور ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .

قبل از شروع ﻳﺎدﮔﻴﺮی  php  ﺷﻤﺎ الزامی ندارید که کار ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی HTML و ﺟﺎوا اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ و یا ﻛﺎر ﺑﺎ MySql را ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ زﺑﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در درون ﻛﺪ ﻫﺎی  HTML ﻗﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . زﺑﺎن PHP از ﻧﺴﺨﻪ ۴٫۳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از واﺳﻂ

ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن :(مکانیزمی برای برقراری ارتباط با سیستم عامل یا برنامه‌ها و انجام دستورهای خاص بوسیله تایپ کردن دستورها است. این روش در مقابل روش‌های دیگر مثل استفاده از نشانگر ماوس برای کلیک کردن روی گزینه‌ها در واسط گرافیکی کاربری یا استفاده از منوها در واسط متنی کاربری برای انتخاب گزینه‌ها است. به این روش دستور دادن  «ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن» می‌گویند. ) را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ این ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻏﻴﺮ وب و ﻳﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ واﺳﻂ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی  PHP

  •  php ﻳﻚ اﺑﺰار اﭘﻦ ﺳﻮرس و راﻳﮕﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهند بسیار ارزان تر از هاست های  net. هستند.
  • php ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻠﺘﻔﻮرم (Platform) ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺜﻞ وﻳﻨﺪوز، ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ، مک قابل اجراست.
  • PHP  ﻳﻚ زﺑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ(structured) ﺑﻮده و یادﮔﻴﺮی آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ.
  •  اﺑﺰار ﻛﺎر ﺑﺎ PHP ﻫﻤﮕﻲ اﭘﻦ ﺳﻮرس ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ها راﻳﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  •  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ، اﺟﺮای ﻳﻚ اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ PHP ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ اﺳﻜﺮﻳﭙﺖ  asp اﺳﺖ .

در ﻛﻨﺎر ﻧﺴﺨﻪ ۵ PHP ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻳﻮﻧﻴﻜﺪ(Unicode) ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﺨﻪ ۶ PHP ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .

Unicode:(استانداردی صنعتی برای کدبندی نویسه‌های رایانه‌ای و نمایش و پردازش متن به اکثر زبان‌های دنیااست)

اﻣﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻳﻮﻧﻴﻜﺪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺳﺎل ۲۰۱۰ اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺨﻪ ۶ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

(Interpreter)ﻣﻔﺴﺮ PHP ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درون ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی PHP ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. ﻣﻌﺮف ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ

PHP?> ﺑﺮای اﺑﺘﺪا و <? ﺑﺮای اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ در زﺑﺎن PHP ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد $ آﻏﺎز ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن آن ﻧﻴﺴﺖ . ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺎم ﺗﻮاﺑﻊ و ﻛﻼس ﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺣﺮوف ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰء ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درون رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ (semicolon)ﺳﻤﻲ ﻛﻮﻟﻦ (;) ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . در زﺑﺎن PHP ﺑﻪ ۳ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎﻣﻨﺖ (ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت) ﮔﺬاﺷﺖ .

از ﻋﻼﻣﺖ // ﻳﺎ # ﺑﺮای ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺧﻄﻲ و از /**/ ﺑﺮای ﻛﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺧﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ .

<؟php
//test comment
#test comment
/*
in yek test ast
*/
?>

زﺑﺎن PHP در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻔﺴﺮی ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ . ﺗﻌﺪادی ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای اﻳﻦ زﺑﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن را از ﻣﻔﺴﺮ ﻫﺎ دور ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای PHP

ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از PHP ﺑﻪ ۳ ﭼﻴﺰ ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎز داریم:

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻳﺎ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻛﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ : در ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Notepad ﺑﺮای ﻛﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ . اﻣﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ NuSphere PhpED , Dreamweaver و NetBeans و … ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻣﻮزش از ﻧﺮم اﻓﺰار Dreamweaver اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻣﺮورﮔﺮ وب : ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺮورﮔﺮ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻣﺮورﮔﺮ Firefox یا Google Chrome اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

ﺳﺮور اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪه  PHP : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت PHP را ﺑﺮ روی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ PHP و MySql ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ داﻧﻠﻮد و ﻧﺼﺐ ﻛﺮد وﻟﻲ دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ وب ﺳﺮور را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

WampServer و XamppServer ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻣﻮزش از Xammp اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آموزش نصب این برنامه را از لینک زیر دنبال کنید .

 در داﺧﻞ دراﻳﻮ c و درون ﭘﻮﺷﻪ xampp و دوﺑﺎره درون ﭘﻮﺷﻪ htdocs ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻳﻨﺠﺎ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﻓﺎﻳﻞ درون اﻳﻦ آدرس اﺑﺘﺪا ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﻋﺒﺎرت localhost را ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ اﻳﻦ آدرس ﺻﻔﺤﻪ index ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻳﻢ ﻛﻪ این ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﺳﻤﻪ test.php در ﻣﺴﻴﺮی ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﻳﻢ ﺑﺮای اﺟﺮا اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ آدرس localhost/test.php را درون ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ .

ﺑﺮای ﻛﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده MySql ﺑﺎﻳﺪ آدرس زﻳﺮ را در ﻣﺮورﮔﺮ وارد ﻛﻨﻴﺪ : localhost/phpmyadmin/

ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻳﻦ آدرس ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻳﻮزر ﭘﻴﺸﻔﺮض ﭘﺎﻳﮕﺎه داده root ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﻢ دارا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮای ورود روی دﻛﻤﻪ Go ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ وارد ﺷﻮﻳﺪ و ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ دﻳﺘﺎﺑﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻣﺒﺤﺚ ﻛﺎر ﺑﺎ MySql ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ .

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Dreamweaver را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . در ﺻﻔﺤﻪ ورود آن زﺑﺎن PHP را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎی زﺑﺎن PHP ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﺪ ﻫﺎی PHP ﺧﻮد را در آن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ و ﺑﻌﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻧمایید .

خب به پایان این بخش از آموزش صفر تا ده رسیدیم، مارو دنبال کنید.

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *